За нас

Интерарх със седалище гр.София, е създадено през 2003г.; клон на архитектурно бюро Interarch Arkitektkontor AB – Малмьо, Швеция – основано 1977г.

Фирмите са собственост на шведския гражданин от българска националност д-р. арх. Васил Макрелов.

Архитектурното бюро оперира в годините чрез Интерарх ЕООД, Интер Арх Скандинавия ЕООД и И.А.С. ЕООД.

Архитектурното бюро в България изпълнява комплексно проектиране по всички части и фази на инвестиционния процес.

Работим с екип от амбициозни архитекти, външни сътрудници и утвърдени партньори.
И.А.С. ЕООД покрива широк кръг от проектантска дейност – градоустройство, обществено и жилищно проектиране, съвременни интериорни решения, проджект и строителен мениджмънт.

Проектната листа на бюрото включва дълъг списък от проекти на офис сгради и фамилни къщи.

Стремежът ни е сградите ни да са функционални, изчистени от претенциозни детайли, спокойни и издържащи на сменящите се стилове на времето.

С интериорните решения откриваме и предлагаме на инвеститорите най-добрия начин на живот в модерна и уютна среда чрез изполване на качествени материали и стойностни обекти.

ПОСТИЖЕНИЯТА НА АРХИТЕКТА НЕ МОГАТ ДА НАДСКОЧАТ АМБИЦИЯТА НА ИНВЕСТИТОРА.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със скица (виза) за проектиране по чл. 140 от ЗУТ.

Изработва се договор за проектиране в случаите, когато не е изработено задание.

Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта , в зависимост от вида на инвестиционния проект.

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране:

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ;

Изясняване на инвестиционното намерения, градоустройствени проучвания, инженерни проучвания, геодезически проучвания.

ИДЕЕН ПРОЕКТ;

Идеен проект по част Архитектура – начин на застрояване, улична и алейна мрежа, паркинги, озеленяване, разпределения на всички нива, характерни разрези, фасади.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ;

Технически проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за избрания от Възложителя вариант и съдържащ следните части: Част Архитектура

Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните. Най-често срещаната конфикурация е:

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА;

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ;

ЧАСТ ВОДОСНЯБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ;

ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ;

ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНАСТ

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ;

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ:

част Пожарна безопасност;

част Паркоустройство;

част План за безопасност и здраве;

част План за управление на строителни отпадъци;

част Пътно строителство.

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА:

 • Работни проекти с детайли и спецификации;
 • 3D визуализация и цветен албум

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА:

 • Работни проекти с детайли и спецификации, КМ или КМД;
 • Статически изчисления.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО:

ЧАСТ ВИК:

ЧАСТ ОВК:

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ:

 • Вертикална планировка или трасировъчен карнет

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ

ИДЕЕН ПРОЕКТ:

 1. Скица – виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП) /издава се от главния архитект на съответната община и срокът и на валидност е 6 месеца/. Срокът за издаване на виза за проектиране е 14 дни.
 2. Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта . Консултирайте се с Ел. инженер. За еднофамилни къщи, за проекта е необходимо да поискате не повече от 15 КW. /Срок и за издаване е 30 дни/
 3. Предварителен договор за присъединяване към системата на “ВиК” /сключва се с местното ВиК дружество/. Не е нужно намеса на архитект. Срокът и за издаване е 30 дни.
 4. Подписването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ПРОЕКТАНТ;
 5. Предоставяне на задание за проектиране.
 6. Геодезическо заснемане (в цифров вид) – координатен регистър за парцела, цифров модел на терена и осови точки на съседни улици ИЛИ възлагане на проектанта;
 7. Инженерно-геоложки доклад; (не е задължителен)

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

 1. Одобрен и подписан Идеен проект по част Архитектура;
 2. Договор с експлоатационни дружества – ВиК, Електроразпределение, Топлофикация и други;

Инвестиционите проекти фаза Технически проект съдържат цялата необходима информация за извършване на строително-монтажните работи. Точното им изпълнение ще гарантира реялизирането на целта Ви като инвеститор.

След изготвяне и предаване на инвестиционните проекти се:

 • издава разрешение за строеж
 • разработват проекти за финансиране и кредитиране на сградата
 • изпълняват строително-монтажните работи

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Чрез Работния проект се:

 1. се прецизират и детайлизират решенията на идейния или технически проект, определят се техническите характериситики на строителните продукти и начина на изпълнение;
 2. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
 3. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
 4. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.
 5. се разработват спецификации на влаганите материали и изделия.

ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

Чрез разработката на тази фаза са определя:

 1. основната функция на отделните помещения и пространства и връзките между тях с оглед задоволяване на композиционните, технологичните, физиологичните, ергономичните, акустичните, охранителните и други изисквания;
 2. оформянето на пода, стените и тавана на помещенията, както и на допълнително създадени прегради за частично разделяне на пространствата;
 3. разположението на подвижните и неподвижни елементи на обзавеждането;
 4. разположението на осветителните тела на изкуственото осветление във връзка с общото пространствено оформление;
 5. включването в интериора на произведения на изобразителните и приложните изкуства.
 6. акустично оформление.