Училищен комплекс ЕСПА

Концептуален проект за Училищен комплекс, състоящ се от: детска ясла (1-3 години), детска градина (3-5 години), подготвителен клас (5-6 години), начално училище (7-11 години) и основно училище (11-14 години) с пансион. 11 000м2.

Категория:

Описание